Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2024. godinu predviđenih zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata u iznosu od 655,64 KM.

Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2024. godini će se vršiti za 2.173 korisnika, od čega je 967 korisnika lične civilne invalidnine i 1.206 korisnika porodične civilne invalidnine.

Osnovica koja se utvrđuje ovom odlukom u skladu je sa visinom raspoloživih sredstava planiranih za civilne invalidnine za tekuću godinu, te je u visini osnovice iz decembra 2023. godine, koja je uvećana za 10% u odnosu na osnovicu za period januar-oktobar 2023. godine.

Odredbom člana 10. stav 3. i člana 24. stav 4. Zakona zaštiti civilnih žrtava rata, propisano je da Vlada Republike Srpske donosi odluku o usklađivanju i utvrđivanju osnovice i koeficijenta isplate mjesečnih primanja za određenu budžetsku godinu, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu, planiranim za ove namjene.

Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2024. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Iznos sredstava u Budžetu za 2024. godinu planiranih za isplatu primanja propisanih Zakonom, omogućava da se osnovica za obračun primanja za 2024. godinu utvrdi u iznosu od 874,30 KM. Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2024. godini će se vršiti za 45.150 korisnika, od čega za 28.966 korisnika lične invalidnine i 16.184 korisnika porodične invalidnine.

Osnovica koja se utvrđuje ovom odlukom u skladu je sa visinom raspoloživih sredstava planiranih za vojne invalidnine za tekuću godinu, te je u visini osnovice iz decembra 2023. godine, koja je uvećana za 10 odsto u odnosu na osnovicu za period januar-oktobar 2023. godine.

Odredbom člana 16. stav 3. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske propisano je da se osnovica za obračun primanja propisanih Zakonom utvrđuje u procentu od prosječne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a stavom 4. istog člana da odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada Republike Srpske početkom svake godine u skladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu, vodeći računa o nivou dostignutih prava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2023. godinu.
Broj korisnika koji ima pravo na godišnji borački dodatak za 2023. godinu (borci prve i druge kategorije), sa stanjem na dan 31.12.2023. godine je 6.849.

Osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka utvrđena je u visini od 4,43 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Članom 7. Uredbe o boračkom dodatku propisano je da se godišnji borački dodatak obračunava po osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Srpske u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za tu namjenu i brojem korisnika evidentiranim u godini za koju se vrši isplata, te da se ova odluka donosi u prvom kvartalu tekuće za prethodnu godinu.

Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2024. godinu, čime se izvršava obaveza utvrđena Zakonom i Uredbom o boračkom dodatku.

Zbog donošenja Uredbe o izmjenama Uredbe o boračkom dodatku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 87/23), kojom je omogućeno svim kategorisanim borcima da ostvare pravo na mjesečni borački dodatak po osnovu angažovanja u ratu u zoni borbenih dejstava, povećan je broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka, koji sa stanjem na dan 31.12.2023. godine, iznosi 158.334.

Iznos sredstava u Budžetu za 2024. godinu planiranih za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, omogućava da se osnovica za obračun utvrdi u iznosu od 3,00 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, što je uvećanje od 36,36364 odsto u odnosu na osnovicu iz 2023. godine, koja je iznosila 2,20 KM. Odredbom člana 4. stav 3. Uredbe o boračkom dodatku propisano je da se visina osnovice za obračun boračkog dodatka određuje u procentu od osnovice iz člana 16. stav 3. i 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, a članom 5. Uredbe propisano je da Vlada Republike Srpske utvrđuje osnovicu za obračun mjesečnog boračkog dodatka u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za tu namjenu i evidentiranim brojem korisnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Prijedloga Programa javnih investicija Republike Srpske za period 2024-2026. godina. U ovom evidencionom dokumentu sadržan je pregled investicionih projekata u toku, projekata za koje su obezbijeđeni ili izvjesni izvori finansiranja, kao i pregled kandidovanih prioritetnih projekata koji još nemaju obezbijeđene izvore finansiranja.

U periodu 2024-2026. godina u Republici Srpskoj su ugovorene investicije u iznosu od 2,8 milijarde KM, dok je za iskazane prioritetne potrebe, do sedam projekata po instituciji, iskazana potreba za dodatne investicije u iznosu od 3,4 milijarde KM (projekti bez obezbjeđenih izvora finansiranja).

Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata ministarstava i institucija iznosi 9,3 milijarde KM. Analiza sektorske strukture investicija u periodu 2024-2026. godina pokazuje da se najveće investicije (94,09%) realizuju u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede. U periodu 2024-2026. godina u oblasti energetike obuhvaćeni su projekti ukupno vrijedni 2,1 milijarde KM. Najveća ulaganja planirana su za projekat Izgradnja HE Buk Bijela u okviru “Hidroelektroenergetskog sistema Gornja Drina”, ukupno vrijedan 570 miliona KM. Za njega će u periodu 2024-2026. godina biti izdvojeno 375 miliona KM.
Slijedi projekat Izgradnja hidoelektrane Dabar u koji će biti uloženo 328 miliona KM. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 661 milion KM.

Za projekat Izgradnje hidroelektrana na rijeci Bistrici (B-1, B-2a i B-3) od 2024-2026. godine biće uloženo 177 miliona KM. Ukupna vrijednost projekta je 287 miliona KM.

Ukupna vrijednost ulaganja u projekte iz oblasti transporta iznosi 1,2 milijarde KM, a najvrijedniji projekat za koji će od 2024-2026. godine biti uloženo oko 500 miliona KM odnose se na Izgradnju mreže autoputeva-dionica Brčko-Vukosavlje. Planirano je i finansiranje, projektovanje i izgradnja autoputa Bijeljina-Rača. Ukupna vrijednost ovog projekta je 258 miliona KM.

Ukupna vrijednost projekata u oblasti zdravstva iznosi 740 miliona KM, a u periodu od 2024-2026. godine planirana su ulaganja 337 miliona KM. Najveći iznos ulaganja 96,3 miliona KM u periodu 2024-2026. planiran je po projektu Izgradnja i opremanje novog objekta ЈZU Bolnica Trebinje. Ukupna vrijednost projekta je 128,5 miliona KM.

Programom javnih investicija obuhvaćeno je i finansiranje po projektima Finansiranje politike programskog razvoja zdravstva BiH- DPF 1 za koji je u periodu 2024-2026. planirano uložiti 72,2 miliona KM, kao i Projekat unapređenja zdravstvenog sistema u BiH – HSIP u iznosu od 56,3 miliona KM u periodu 2024-2026. godina.

Planirana ulaganja u oblast poljoprivrede u periodu 2024-2026. godina iznose 67,5 miliona KM. Finansijski najzahtjevniji je Projekat otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede čija je ukupna vrijednost 60 miliona KM.
Ukupna vrijednost projekata u okviru odjeljka zaštita životne sredine iznosi 102 miliona KM. Najveći iznos ulaganja u periodu 2024-2026. godina je po projektu Program integrisanog –razvoja koridora rijeke Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa u iznosu46,8 miliona KM.

Od prioritetnih projekata bez obezbijeđenih izvora finansiranja (posmatrajući do 7 najprioritetnijih) u periodu 2024-2026. godina finansijski najzahtjevniji projekti su iz energetike – 942,6 miliona KM ili 39,17 odsto, iz oblasti saobraćaja i veza – 509,7 miliona KM ili 21,18%, i zdravstva – 224,4 miliona KM ili 9,33 odsto.
U izradu Prijedloga programa javnih investicija su uključene i sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj koje su prijavile ukupno 112 projekata u implementaciji, u koja će u periodu 2024-2026. godina biti ukupno uloženo 68,38 miliona KM. U ovom periodu je kandidovano 328 projekata bez obezbijeđenih izvora finansiranja, čija ukupna vrijednost je 1,1 milijardu KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o godišnjem izvještaju sprovođenja Strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja za period 2022-2030. godine i zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da nastavi sa sprovođenjem aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za period 2022-2024. godine, kao i da pripremi novi Akcioni plan za realizaciju Strategije za period 2025 – 2027. godina.

U Informaciji je navedeno da je procenat obuhvata djece organizovanim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem uzrasta od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu u radnoj 2023/24. godini 34,7 odsto što je povećanje za 4 odsto u odnosu na radnu 2022/23. godinu. Rekonstruisane i adaptirane su učionice u tri osnovne škole za potrebe predškolskih ustanova što je takođe dalo doprinos povećanju obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Programom za djecu u godini pred polazak u školu bilo je obuhvaćeno oko 41,40 odsto ukupne populacije djece koja su u školskoj 2023/24. godini upisana u prvi razred.

Na osnovu sporazuma sa Ministarstvom Јavni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske izdvojio je sredstva za sufinansiranje boravka u predškolskoj ustanovi 132 djece kojima je utvrđen status djeteta bez roditeljskog staranja kao i djeci koja imaju nalaz i mišljenje komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Realizovan je i projekat “Da to sam ja” sa ciljem ranog učenja i uključivanja djece Roma u predškolske ustanove i osnovne škole.

Usvojen je Program mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima.
Učenicima osnovnih škola dostupno je 35 digitalizovanih sadržaja od kojih je sedam novih objavljeno u toku prethodne školske godine.

Ministarstvo prosvjete i kulture je u proteklom periodu isporučilo 250 laptopa za srednje škole za potrebe vođenja elektronske pedagoške dokumentacije – eDnevnika, 475 laptopa i 475 projektora za područna odjeljenja osnovnih škola za potrebe vođenja elektronske pedagoške dokumentacije – eDnevnika i realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti u školama, 2.370 računara za nove kabinete informatike u svim srednjim školama.

Implementiran je eUpis učenika u prvi razred osnovne škole, a kreirana su i Uputstva za nastavnike za upotrebu eDnevnik aplikacije i Office 365 alata.

Na inicijativu Ministarstva prosvjete i kulture usvojene su izmjene Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak. Navedenim izmjenama, kroz povećanje obuhvata učenika koji praktičnu nastavu pohađaju kod poslodavca, značajno će se motivisati poslodavci za saradnju sa srednjim stručnim i tehničkim školama i unaprijediti praktična nastava kod poslodavca.

U primjeni su novi nastavni planovi i programi za ukupno 106 zanimanja u 14 struka, a u 2023. godini odobreni su nastavni programi za četvrti razred srednjih stručnih i tehničkih škola, te za treći razred za zanimanja u struci Kultura i umjetnost, kao i za zanimanja zlatar, optičar i časovničar u struci Ostale djelatnosti.
Odobreni su nastavni planovi i programi za ogledna zanimanja koja su upisana u aktuelnoj školskoj godini i to: tehničar za robotiku, CNC operateri, stomatološki tehničar. Uz saglasnost ministra Ministarstva unutrašnjih poslova donesen je nastavni plan i program za srednju školu unutrašnjih poslova.

U toku 2023. godine Privredna komora je obučila, odnosno sertifikovala 71 mentora u 38 preduzeća koji su dužni da pružaju podršku učeniku koji pohađa praktičnu nastavu kod poslodavca, a uspostavljena je saradnja između 55 srednjih stručnih i srednjih stručnih i tehničkih škola i 1021 privrednog subjekta, odnosno preduzetnika, kod kojih praktičnu nastavu pohađa oko 4.500 učenika.

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje školama su dostavljene informacije koje su potrebne za upoznavanje učenika o stanju na tržištu rada, kao i druge informacije značajne pri izboru zanimanja, namijenjena za primjenu u završnim razredima osnovnih i srednjih škola. U postupku je donošenje Uputstva o načinu rada, aktivnostima i sastavu Tima za karijerno vođenje i savjetovanje u srednjoj školi.

Vlada Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 423.976,06 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 119 radnika iz 19 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva će se doznačiti:

1) Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 415.080,00 KM, od čega je iznos od 131.893,03 KM predviđen za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 45 radnika preduzeća Centar za medicinska istraživanja i razvoj zdravstvene zaštite d.o.o. iz Banja Luke, a iznos od 129.906,29 KM predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 30 radnika dva preduzeća: ЈP Radio i televizija Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva i ZZ “Pelagićevo” p.o. iz Pelagićeva. Iznos od 153.280,68 KM predviđen je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 17 radnika iz 14 preduzeća koji su se prijavili na Јavni poziv Fonda PIO Republike Srpske, otvoren do 31.12.2023. godine, u skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-175/23 od 18. januara 2023. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/23), a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.
2) ЈU “Zavod za zapošljavanje Republike Srpske” u iznosu od 8.896,06 KM, za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 27 radnika dva preduzeća: ЈZU “Apoteka“ iz Bileće i A.D. “Nova tvornica prečistača” iz Rogatice.

​Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. Polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti određene djelatnosti, djelatnosti za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja su:

1) vazduhoplovni prevoz putnika, u dijelu koji se odnosi na međunarodni saobraćaj,
2) pružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja, osim djelatnosti mjenjačnica,
3) djelatnosti advokata koji su članovi Advokatske komore Republike Srpske,
4) djelatnosti kockanja i klađenja, koje su već obuhvaćene Računarskim sistemom
Ministarstva finansija i na taj način se evidentira njihov promet i vrši nadzor,
5) djelatnosti vjerskih organizacija,
6) prodaja poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na sopstvenim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima direktno krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seoskih i porodičnih gazdinstava, te prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na tezgama na tržnicama, na tezgama van tržnica i otvorenim prostorima.

Oslobađanja u uredbi se odnose samo za one djelatnosti kod kojih je način njihovog obavljanja specifičan, te je veoma teško provesti evidentiranje putem novih fiskalnih uređaja, što ne znači da u ovom oblastima ne postoji obaveza izdavanja računa definisanih materijalnim propisima i evidentiranja svih prihoda u poreskom smislu.

Vlada se upoznala sa Informacijom o realizaciji projekta za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju EU4Business Recovery u 2023. godini.

Cilj projekta je podrška razvoju privatnog sektora u BiH i ublažavanje negativnih efekata COVID-19 u metalnom i drvnom sektoru, proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće te poljoprivredi i ruralnom razvoju. U realizaciji projektnih aktivnosti učestvovale su relevantne institucije Republike Srpske u koordinaciji Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Do sada je odobren 171 projekat od čega su aplikanti iz Republike Srpske realizovali 66 (39 odsto). Ukupna vrijednost realizovanih projekata iz Republike Srpske je 7.928.098,00 evra od čega 5.406.041,00 evra grant sredstava.

Vlada Srpske upoznala se i sa Informacijom o realizaciji programa teritorijalne saradnje u 2023. godini. Programi evropske teritorijalne saradnje su raspoloživi zemljama članicama i zemljama u procesu pristupanja EU, a radi se o programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne saradnje. Učešće republičkih institucija u radu operativnih struktura je ograničeno i za sada učestvujemo samo u programima prekogranične saradnje.

Potrebno je uključenje i u programe transnacionalne i međuregionalne saradnje što je i predloženo u zaključku koji će biti dostavljen i institucijama na nivou BiH. Uključenjem republičkih institucija u strukture ovih programa moguće je povećati apsorpciju sredstava iz fondova EU za aplikante iz Republike Srpske i obezbijediti podršku za republičke institucije.

Foto: Vlada Republike Srpske

Izvor: RTRS

Prethodni članakStevandić: Srbi da čuvaju mir i ne nasijedaju na političke projekte iz SDA
Naredni članakDodik: Zaštitićemo predstavnike Srpske u institucijama na nivou BiH