JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1

74000 Doboj

Broj: 01-134/21

Datum: 29.12.2020. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbora JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-19/21 od 20.12.2021. godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: nabavka goriva za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2022.godini, donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „Nestro petrol“ a.d., broj 423 od 29.12.2021. godine za: nabavku goriva za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2022. godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 2.811,95KM (dvijehiljadeiosamstojedanaestkon.marakai95/100) bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.289,98KM sa uračunatim PDV-om, uz popust od 4% na ukupnu vrijednost.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1

74000 Doboj

Broj: 01-133/21

Datum: 29.12.2021. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbora JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-19/21 od 20.12.2021. godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: najam i ozvučenja za potrebe Novogodišnjeg koncerta, donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „Džungla“ d.o.o. iz Doboja, broj 467/21 od 29.12.2021. godine za: najam ozvučenja za potrebe Novogodišnjeg koncerta, za ponuđenu ukupnu cijenu od 3.000,00KM (trihiljadekonvertibilnihmaraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.510,00 sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

                                                                                             

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1

74000 Doboj

Broj: 01-132/21

Datum: 29.12.2021. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-19/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: knjigovodstvene usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2022. godini, donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „KR BIRO“-a iz Doboja, broj 466/21 od 29.12.2021. godine za: knjigovodstvene usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2022. godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 4.800,00 KM (četirihiljadeiosamstotinakon.maraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 5.616,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1

74000 Doboj

Broj: 01-131/21

Datum: 29.12.2021. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-19/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2022. godini, donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda Uslužna djelatnost „DB MREŽA“ s.p. iz Doboja, broj 425/21 od 29.12.2021. godine za: konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2022. godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 1.500,00KM (hiljaduipetstotinakon.maraka). Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

  JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

Број: 01-114/21

Датум: 16.12.2021 .године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима(Службени гласник Републике Српске бр. 75/04 и 78/11)  и члана 20.Статута Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о., в.д. директора предузећа је   д о н и о :

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

– Јавно предузеће „РТВ Добој“ д.о.о.

Јавно предузеће „РТВ Добој“ д.о.о. планира да у складу са Законом о јавним набавкама БиХ проведе наведене поступке набавкe и то:

РЕД. БР. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ШИФРА ЈРЈН ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а) ВРСТА ПОСТУПКА УГОВОР/ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ/ НАРУЏБЕНИЦА ОКВИРНО ВРИЈЕМЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА Оквирно вријеме закључења Уговора/ Оквирног споразума / Наруџбенице ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА  
      I  РОБЕ
1. Набавка погонског горива, мазива и осталих пратећих роба за возило ЈП РТВ Добој д.о.о. 09132100-4 09134220-5 24951100-6 6.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2022. године   Властита средства    
2. Набавка канцеларијског и осталог потрошног материјала, тонера и ситног инвентара 30192000-1 3.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2022. године   Властита средства    
3. Набавка аудио-визуелне опреме 92214000-4 6.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2022. године Властита средства (буџет)  
4. Набавка рачунара и рачунарске опреме 30200000-1 6.000,00 1 Уговор II квартал До краја 2022. године Властита средства (буџет)  
5. Набавка средстава за личну хигијену радника и хигијену канцеларијских простора 15000000-8 2.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2022. године Властита средства    
    II      УСЛУГЕ
6. Набавка услуге из области заштите на раду 98390000-3 1.000,00 1           Уговор   I квартал До краја 2022.године Властита средства    
7. Набавка услуге одржавања, допуне софтверских модула 72267000-4 6.000,00 1 Уговор II квартал До краја 2022. године Властита средства (буџет)  
  8.   Набавка услуге  Дизајна интернет странице 72413000-8 6.000,00 1 Уговор/ наруџбеница I квартал     Једнократно (по обављеној услузи Властита средства  
9. Набавка услуге из области заштите од пожара 35111500-0 3.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2022. године Властита средства (буџет)  
10. Набавка услуге колективног осигурања 66512000-2 1.000,00 1 Уговор       I квартал До краја 2022. године Властита средства (буџет)  
  11. Организација манифестације- концерт поводом дочека  Православне нове године 79952100-3 6.000,00 1 Уговор       I квартал     Једнократно (по обављеној услузи) Властита средства (буџет)  
  12. Организација манифестације- концерт поводом дочека  Међународне нове године 79952100-3 6.000,00 1 Уговор   IV квартал     Једнократно (по обављеној услузи) Властита средства (буџет)  
  13.     Набавка услуга штампања   79823000-9            3.000,00               1              Уговор     I  квартал   До краја 2022. године       Властита        средства  
  14. Набавка услуга завршних грађевинских радова у пословним просторијама Предузећа   45213150-9      6.000,00       1   Уговор   II квартал   Једнократно (по обављеној услузи)      Властита     Средства      (буџет)
  15.    Набавка-услуге екстерне рачуноводствене ревизије   79212500-8      4.000,00      1   Уговор   I квартал   Једнократно (по обављеној услузи)         Властита         средства (буџет)
  16. Набавка-услуге  Књиговодствене агенције   79211100-7      6.000,00      1   Уговор     I квартал   До краја 2022. године Властита Средства (буџет)
  17.   Набавка консултативних услуга из области јавне набавке   79418000-7   5.000,00     1   Уговор   I квартал   До краја 2022. године Властита средства
  18. Набавка услуге одржавња и сервисирања емисионе опреме      32000000-3   6.000,00       1   Уговор   I квартал   До краја 2022. године   Властита средства
  19. Браварско – лимарски радови   45213150-7   3.000,00          1   Наруджбеница   I квартал   До краја 2022. године      Властита       средства

У циљу закључења уговора о јавној набавци роба, услуга или радова по набавкама датим у горе наведеној табели, планира се провођење сљедећих врста

 поступака јавних набавки предвиђених Законом о јавним набавкама БиХ и то: Директни споразум.

Напомена:

 Непредвиђене и ванредне јавне набавке, као и изузеће од примјене одредаба Закона о јавним набавкама БиХ, а који су дефинисани чланом 10. овог Закона, покрећу се на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, усвојене на основу приједлога директора Предузећа.

Достављено:  

1.Члановима привременог НО                                                                                             

2.У спис;                   

3. а/а                                                                                             

ЈП „РТВ Добој“ д.о.о.

Александар Новаковић, в.д. директора

___________________________

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-11/21

Datum: 20.01.2021.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-21/19 od 16.12.2019.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: knjigovodstvene usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2021.godini,  donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „KR BIRO“-a iz Doboja, broj 15/21 od 18.01.2021. godine za: knjigovodstvene usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2021.godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 4.800,00 KM (četirihiljadeiosamstotinakon.maraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 5.616,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

                                                                                   Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                                                                                 JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                                                               ________________________________

                                                                                               Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-180/20

Datum: 31.12.2020..godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-15/20 od 22.12.2020.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom:revizorske usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o., donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „REVIZOR“d.o.o. iz Doboja, broj 436/20 od 31.12.2020. godine za revizorske usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. za ponuđenu ukupnu cijenu od 2.000,00 (dvijehiljadekon.maraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.340,00KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

                                                                                   Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                                                                   JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                                                               ________________________________

                                                                                               Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-181/20

Datum: 31.12.2020.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-15/20 od 22.12.2020.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2021.godini,  donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda Uslužna djelatnost „DB MREŽA“ s.p. iz Doboja, broj 435/20 od 31.12.2020. godine za: konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2021.godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 1.500,00KM (hiljaduipetstotinakon.maraka). Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

                                                                 Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                     JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                                                           ________________________________

                                       Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-179/20

Datum: 30.12.2020.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-15/20 od 22.12.2020.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom:nabavka goriva za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2021.godini,  donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „Bato petrol“ d.o.o., broj 431/20 od 30.12.2020. godine za: nabavku goriva za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2021.godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 2.311,97KM (dvijehiljadeitristojedanaestkon.marakai97/100) bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.705,00KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

  Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                 JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                                                            ________________________________

                                      Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“ d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-02/20

Datum: 03.01.2020. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-21/19 od 16.12.2019. godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: Održavanje i higijena kancelarijskih prostorija JP RTV Doboj d.o.o. u 2020.godini, donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda Uslužna djelatnost „ANJA“ s.p. iz Doboja, broj 458/19 od 26.12.2019. godine za: Održavanje i higijena kancelarijskih prostorija JP RTV Doboj d.o.o. u 2020. godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 1.440,00 KM (hiljaduičetiristotineičetrdesetkon.maraka). Ponuđač nije u PDV sistemu.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

                                                                Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                            JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                    ________________________________

                                Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“ d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-01/20

Datum: 03.01.2020..godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-21/19 od 16.12.2019. godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: revizorske usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o.,  donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „REVIZOR“ d.o.o. iz Doboja, broj 466/19 od 31.12.2019. godine za revizorske usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. za ponuđenu ukupnu cijenu od 1.709,41KM (hiljaduisedamstotinaidevetkon.marakai41/100) bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.000,00KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

                                                                Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                               JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                         ________________________________

                                                  Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“ d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-176/19

Datum: 30.12.2019. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-21/19 od 16.12.2019.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom:najam bine, rasvjete i ozvučenja za potrebe koncerta povodom srpske Nove godine,  donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „SET UP S“d.o.o. iz Tuzle, broj 465/19 od 30.12.2019. godine za: najam bine, rasvjete i  ozvučenja za potrebe koncerta  povodom  srpske  Nove godine, u Parku  narodnih  heroja u Doboju, za ponuđenu ukupnu cijenu od 5.538,46KM (pethiljadaipetstotinaitridesetosamkonvertibilnihmarakai46/100) bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.480,00KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

   Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                                      JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                             ________________________________

                                                        Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“ d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-175/19

Datum: 30.12.2019. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-21/19 od 16.12.2019.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: održavanje i dopuna softverskih modula, donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „KING“d.o.o. iz Doboja, broj 464/19 od 30.12.2019. godine za: održavanje i dopunu softverskih modula, za ponuđenu ukupnu cijenu od 5.980,00KM (pethiljadaidevetstotinaiosamdesetkon.maraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.996,60KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

  Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                   JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                                  ________________________________

                                             Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-172/19

Datum: 27.12.2019.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-21/19 od 16.12.2019.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: knjigovodstvene usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2020.godini,  donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda „KR BIRO“-a iz Doboja, broj 460/19 od 26.12.2019. godine za: knjigovodstvene usluge za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2020.godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 4.800,00 KM (četirihiljadeiosamstotinakon.maraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 5.616,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

                                                                 Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                     JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                             ________________________________

                         Aleksandar Novaković, v.d. direktora

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-170/19

Datum: 26.12.2019. godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-21/19 od 16.12.2019.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom:nabavka goriva za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2020.godini,  donio је:

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda Nestro petrol“a.d.. iz Banja Luke, broj 456/19 od 25.12.2019. godine za: nabavku goriva za potrebe JP RTV Doboj d.o.o. u 2020.godini, za ponuđenu ukupnu cijenu od 2.807,70KM(dvijehiljadeiosamstotinaisedamkon.marakai70/100) bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.285,00KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Ugovor za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

                                                                Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na web stranici Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj d.o.o.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

                                                 JP „RTV Doboj“, d.o.o.

                                     ________________________________

                                         Aleksandar Novaković, v.d. direktora

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДОБОЈ д.о.о.

ДОБОЈ

Број: 01-165/19

Датум: 23.12.2019.

ПРЕДМЕТ: Позив на доставу понуде,

Уговорни орган Jавнo предузеће „РТВ Добој“ д.о.о. покренуо је набавку: Набавка услуга –најам бине, расвјете и озвучења за потребе концертаповодом српске Нове године, те упућује овај позив за доставу понуде. У складу са чланом 87. став (3) Закона о јавним набавкама за набавку чија је процијењена вриједност једнака или мања од износа од 6.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а) уговорни орган проводи поступак директног споразума.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је: Набавка услуга-најам бине, расвјете и озвучења за потребе концертаповодом српске Нове године, у складу са Обрасцем за цијену који се налази у прилогу овог позива.

УСЛОВИ НАБАВКЕ

Начин извршења: Уговор

Период испоруке: 30 дана од потписивања уговора

Рок важења понуде: 30 дана од дана достављања понуде

Мјесто испоруке: Добој, Парк Народних хероја

Рок плаћања: 30 дана од дана достављања фактуре

Цијена понуде: Понуда се доставља са цијеном у конвертибилним маркама (КМ). Цијена је непромјењива. У цијену понуде морају бити урачунати сви трошкови и попусти до мјеста испоруке предметне робе.

САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ ПОНУДЕ:

Образац за достављање понуде (испуњен и потписан од стране понуђача);

Образац за цијену понуде (испуњен и потписан од стране понуђача).

РОК И НАЧИН ДОСТАВЕ ПОНУДЕ

Понуђачи могу понуду доставити лично или путем поште на адресу Милоша Обилића бр.1 74000 Добој.

Рок за доставу понуде је 30.12.2019. године до 11.00 часова.

При достави понуде путем поште, понуда се доставља у затвореној коверти на адресу: Милоша Обилића бр.1, 74000 Добо,ј са адресом понуђача те назнаком понуда за набавку: Набавка услуга –најам бине,расвјете и озвучења за потребе концертаповодом српске Новегодине.

Достављено:

– „СЕТ УП С“д.о.о.

– а/а

ЈП РТВ Добој д.о.о.

_________________________

Александар Новаковић, в.д. директора

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДОБОЈ д.о.о.

ДОНОЈ

Број: 01-163/19

Датум: 23.12.2019.

ПРЕДМЕТ: Позив на доставу понуде,

Уговорни орган Jавнo предузеће „РТВ Добој“ д.о.о. покренуо је набавку: Набавка услуга –одржавање и допуна софтверских модула за потребе Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. у 2020. години, те упућује овај позив за доставу понуде. У складу са чланом 87. став (3) Закона о јавним набавкама за набавку чија је процијењена вриједност једнака или мања од износа од 6.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а) уговорни орган проводи поступак директног споразума.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је: Набавка услуга одржавање и допуна софтверских модулаза потребе Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. у 2020. години, у складу са Обрасцем за цијену који се налази у прилогу овог позива.

УСЛОВИ НАБАВКЕ

Начин извршења: Наруџбеница

Период испоруке: 30 дана од потписивања уговора

Рок важења понуде: 30 дана од дана достављања понуде

Мјесто испоруке: Добој, просторије Предузећа

Рок плаћања: 30 дана од дана достављања фактуре

Цијена понуде: Понуда се доставља са цијеном у конвертибилним маркама (КМ). Цијена је непромјењива. У цијену понуде морају бити урачунати сви трошкови и попусти до мјеста испоруке предметне робе.

САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ ПОНУДЕ:

Образац за достављање понуде (испуњен и потписан од стране понуђача);

Образац за цијену понуде (испуњен и потписан од стране понуђача).

РОК И НАЧИН ДОСТАВЕ ПОНУДЕ

Понуђачи могу понуду доставити лично или путем поште на адресу Милоша Обилића бр.1 74000 Добој.

Рок за доставу понуде је 30.12.2019. године до 11.00 часова.

При достави понуде путем поште, понуда се доставља у затвореној коверти на адресу: Милоша Обилића бр.1, 74000 Добо,ј са адресом понуђача те назнаком понуда за набавку: Набавка услуга – одржавање и допуна софтверских модула за потребе Јавног предузећа „РТВ Добој“д.о.о. у 2020. години.

Достављено:

– „КИНГ“д.о.о.

– а/а     

ЈП РТВ Добој д.о.о

_________________________

Александар Новаковић, в.д. директора

JAVNO PREDUZEĆE

RADIO TELEVIZIJA DOBOJ d.o.o.

DOBOJ

Broj: 02-21/19

Datum: 16.12.2018. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 75/04 i 78/11), člana 20. Statuta Javnog preduzeća Radio Televizija Doboj d.o.o. Privremeni Nadzorni odbor  preduzeća na sjednici održanoj 16.12.2019. godine donio je:

                                                                  O D L U K U

                       o usvajanju Plana javnih nabavki  JP RTV Doboj d.o.o. za 2020.godinu

                                                                                Član 1.

Usvaja se Plan javnih nabavki za 2020. godinu  Javnog preduzeća „Radio televizija Doboj“ d.o.o.

                                                                               Član 2.

Sastavni  dio Odluke čini Plan javnih nabavki za 2020. godinu predložen od v.d. direktora JP“ RTV Doboj“ d.o.o.

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG

NADZORNOG ODBORA

_____________________________

Mladen Lukić

Dostavljeno:                                                                                              

1.Privremenom NO                                                                               

2. Upravi Preduzeća                                                                     

3. A/a           

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДОБОЈ д.о.о.

ДОБОЈ

Број: 01-132/19

Датум: 05.12.2019.године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима(Службени гласник Републике Српске бр. 75/04 и 78/11)  и члана 20.Статута Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о., в.д. директора предузећа је   д о н и о :

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

– Јавно предузеће „РТВ Добој“ д.о.о.

Јавно предузеће „РТВ Добој“ д.о.о. планира да у складу са Законом о јавним набавкама БиХ проведе наведене поступке набавкe и то:

РЕД. БР. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ШИФРА ЈРЈН ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а) ВРСТА ПОСТУПКА УГОВОР/ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ/ НАРУЏБЕНИЦА ОКВИРНО ВРИЈЕМЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА Оквирно вријеме закључења Уговора/ Оквирног споразума / Наруџбенице ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА  
      I  РОБЕ
1. Набавка погонског горива, мазива и осталих пратећих роба за возило ЈП РТВ Добој д.о.о. 09132100-4 09134220-5 24951100-6 6.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2020. године   Властита средства    
2. Набавка канцеларијског и осталог потрошног материјала, тонера и ситног инвентара 30192000-1 3.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2020. године   Властита средства    
3. Набавка аудио-визуелне опреме 92214000-4 6.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2020. године Властита средства (буџет)  
4. Набавка рачунара и рачунарске опреме 30200000-1 6.000,00 1 Уговор II квартал До краја 2020. године Властита средства (буџет)  
5. Набавка средстава за личну хигијену радника и хигијену канцеларијских простора 15000000-8 2.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2020. године Властита средства    
    II      УСЛУГЕ
6. Набавка услуге из области заштите на раду 98390000-3 1.000,00 1           Уговор   I квартал До краја 2020.године Властита средства    
7. Набавка услуге одржавања, допуне софтверских модула 72267000-4 6.000,00 1 Уговор II квартал До краја 2020. године Властита средства (буџет)  
  8.   Набавка услуге  Дизајна интернет странице 72413000-8 6.000,00 1 Уговор/ наруџбеница I квартал     Једнократно (по обављеној услузи Властита средства  
9. Набавка услуге из области заштите од пожара 35111500-0 1.000,00 1 Уговор I квартал До краја 2020. године Властита средства (буџет)  
10. Набавка услуге колективног осигурања 66512000-2 1.000,00 1 Уговор       I квартал До краја 2020. године Властита средства (буџет)  
  11. Организација манифестације- концерт поводом дочека  Православне нове године 79952100-3 6.000,00 1 Уговор       I квартал     Једнократно (по обављеној услузи) Властита средства (буџет)  
  12. Организација манифестације- концерт поводом дочека  Међународне нове године 79952100-3 6.000,00 1 Уговор   IV квартал     Једнократно (по обављеној услузи) Властита средства (буџет)  
  13.     Набавка услуга штампања   79823000-9            3.000,00               1              Уговор     I  квартал   До краја 2020. године       Властита        средства  
  14. Набавка услуга завршних грађевинских радова у пословним просторијама Предузећа   45213150-9      6.000,00       1   Уговор   II квартал   Једнократно (по обављеној услузи)      Властита     Средства      (буџет)
  15.    Набавка-услуге екстерне рачуноводствене ревизије   79212500-8      4.000,00      1   Уговор   I квартал   Једнократно (по обављеној услузи)         Властита         средства (буџет)
  16. Набавка-услуге  Књиговодствене агенције   79211100-7      6.000,00      1   Уговор     I квартал   До краја 2020. године Властита Средства (буџет)
  17.   Набавка консултативних услуга из области јавне набавке   79418000-7   5.000,00     1   Уговор   I квартал   До краја 2020. године Властита средства

У циљу закључења уговора о јавној набавци роба, услуга или радова по набавкама датим у горе наведеној табели, планира се провођење сљедећих врста

 поступака јавних набавки предвиђених Законом о јавним набавкама БиХ и то: Директни споразум.

Напомена:

 Непредвиђене и ванредне јавне набавке, као и изузеће од примјене одредаба Закона о јавним набавкама БиХ, а који су дефинисани чланом 10. овог Закона, покрећу се на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, усвојене на основу приједлога директора Предузећа.

ЈП „РТВ Добој“д.о.о

_______________________

Александар Новаковић, в.д. директора

Достављено:                                                                                                                

1.Члановима привременог НО                                                                                             

2.У спис;                                                                                                         

3.а/а.

                                                                                                       

 JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-64/19

Datum: 10.06.2019.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-30/18 od 12.12.2018.godiine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: nabavka dva računara,  donio је:

 

 

 

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

Prihvata se Ponuda FASTLINK“d.o.o. iz Doboja, broj 211/19 od 10.06.2019. godine za: nabavku informatičke opreme-2 računara, za ponuđenu ukupnu cijenu od 6.253,65KM (šesthiljadaidvijestotinepedesetitrikonmarkei 65/100)

 

 

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljena i Narudžbenica za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

________________________________________________________________________
JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-09/19

Datum: 12.01.2019.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-28/18 od 12.12.2018.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: najam  profesionalne rasvjete za potrebe održavanja koncerta povodom Srpske nove godine zakazanog za 13.01.2019.godinе,  donio је:

 

 

 

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

Prihvata se Ponuda EUROSTAGE“- Marketing agencija, Srpskih boraca 20 iz Broda, broj 08/19 od 11.01.2019. godine za: najam  profesionalne rasvjete i ozvučenja za potrebe održavanja koncerta povodom Srpske nove godine zakazanog za 13.01.2019.godinе, za ponuđenu ukupnu cijenu od 2.500,00 KM (ponuđač nije u PDV sistemu)

 

 

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Prijedlog ugovora za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

_____________________________________________________________________________
  

Број:01-171/18

Датум:28.12.2018.године

На основу члана 64. став 1. тачка б и члана 70. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)и члана 11. Статута Јавног предузећа “РТВ Добој“ д.о.о., в.д. директор Предузећа

­­­д о н о с и :

 

ОДЛУКУ

о додјели уговора

 

 

 

Члан 1.

 

За потребе Јавног предузећа“РТВ Добој“ д.о.о. из Добоја, извршиће се набавка књиговодствених услуга. Набавка  предметних услуга из става 1. овог члана ће се извршити са Добављачем„Kњиговодствено-рачуноводствени биро“ из Добојапо прихваћеној понуди заведеној под бројем 509/18 од26.12.2018. године, а на основу Захтјева  за достављање понуде бр. 01-161/18 од 20.12.2018 године.

 

Члан 2.

 

Цијена предметних роба износи 5.616.00 КМ са урачунатим ПДВ-ом

Период испоруке робе: Од дана обостраног потписа Уговора до 31.12.2019. године.

Мјесто испоруке робе: Добој, сједиште Пружаоца услуга.

Рок плаћања: 30 (трирдесет) дана од дана достављања фактуре за испоручене услуге.

 

 

Члан 3.

 

По достављању одлуке,a након истека рока за приговор, дефинисаног чланом 5. уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења Уговора,  којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку.

 

 

Члан 4.

 

Понуђачи који су учесници овог поступка имају право приговора у писаном облику у року од 5 дана од дана доношења одлуке.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу након истека рока за приговор.

ДОСТАВЉЕНО:

– „“КР-БИРО“ Добој                                                                ЈП „РТВ Добој“д.о.о

– а/а                                                                        __________________________________

                                                                                    Александар Новаковић, в.д. директора                                                       

                                                    

_____________________________________________________________________________________________________________

Број:01-170/18

Датум:28.12.2018.године

На основу члана 64. став 1. тачка б и члана 70. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)и члана 11. Статута Јавног предузећа “РТВ Добој“ д.о.о., в.д. директор Предузећа

­­­д о н о с и :

 

ОДЛУКУ

о додјели уговора

 

 

 

Члан 1.

 

За потребе Јавног предузећа“РТВ Добој“ д.о.о. из Добоја, извршиће се набавка горива. Набавка  предметних роба из става 1. овог члана ће се извршити са Добављачем„Нестро петрол“ а.д. из Бања Луке, по прихваћеној понуди заведеној под бројем 511/18 од28.12.2018. године, а на основу Захтјева  за достављање понуде бр. 01-160/18 од 20.12.2018 године.

 

Члан 2.

 

Цијена предметних роба износи 4.267,93 КМ са урачунатим ПДВ-ом уз додатни попуст од 3%

Период испоруке робе: Од дана обостраног потписа Уговора до 31.12.2019. године.

Мјесто испоруке робе: Добој, пумпне станице Добављача роба.

Рок плаћања: 30 (тирдесет) дана од дана достављања фактуре за испоручене количине.

 

 

Члан 3.

 

По достављању одлуке,a након истека рока за приговор, дефинисаног чланом 5. уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења Уговора,  којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку.

 

 

Члан 4.

 

Понуђачи који су учесници овог поступка имају право приговора у писаном облику у року од 5 дана од дана доношења одлуке.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу након истека рока за приговор.

ДОСТАВЉЕНО:

– „Нестро петрол“а.д. Бања Лука                                 ЈП „РТВ Добој“д.о.о.

– “Брчко гас“ д.о.о. Брчко                                                     ________________________________

– а/а

                                                                                    Александар Новаковић, в.д. директора

_________________________________________________________________________________________________________________

Prethodni članakNovi snježni nanosi otežali saobraćaj na putevima u BiH
Naredni članakPočela isplata penzija za decembar