Javne nabavke

Javne nabavke

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-64/19

Datum: 10.06.2019.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-30/18 od 12.12.2018.godiine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: nabavka dva računara,  donio је:

 

 

 

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

Prihvata se Ponuda FASTLINK“d.o.o. iz Doboja, broj 211/19 od 10.06.2019. godine za: nabavku informatičke opreme-2 računara, za ponuđenu ukupnu cijenu od 6.253,65KM (šesthiljadaidvijestotinepedesetitrikonmarkei 65/100)

 

 

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljena i Narudžbenica za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

________________________________________________________________________
JP „RTV Doboj“, d.o.o.

Ulica Miloša Obilića 1, 74000 Doboj

Broj: 01-09/19

Datum: 12.01.2019.godine

Na osnovu člana 11. Statuta JP „RTV Doboj“, d.o.o. i  Odluke privremenog nadzornog odbor JP „RTV Doboj“, d.o.o. broj 02-28/18 od 12.12.2018.godine, u postupku javne nabavke direktnim sporazumom: najam  profesionalne rasvjete za potrebe održavanja koncerta povodom Srpske nove godine zakazanog za 13.01.2019.godinе,  donio је:

 

 

 

О D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

Prihvata se Ponuda EUROSTAGE“- Marketing agencija, Srpskih boraca 20 iz Broda, broj 08/19 od 11.01.2019. godine za: najam  profesionalne rasvjete i ozvučenja za potrebe održavanja koncerta povodom Srpske nove godine zakazanog za 13.01.2019.godinе, za ponuđenu ukupnu cijenu od 2.500,00 KM (ponuđač nije u PDV sistemu)

 

 

Član 2.

Uz ovu Odluku, ponuđaču će biti dostavljen i Prijedlog ugovora za realizaciju predmetne javne nabavke/direktnog sporazuma.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

JP „RTV Doboj“, d.o.o.

________________________________

Aleksandar Novaković, v.d. direktora

_____________________________________________________________________________
  

Број:01-171/18

Датум:28.12.2018.године

На основу члана 64. став 1. тачка б и члана 70. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)и члана 11. Статута Јавног предузећа “РТВ Добој“ д.о.о., в.д. директор Предузећа

­­­д о н о с и :

 

ОДЛУКУ

о додјели уговора

 

 

 

Члан 1.

 

За потребе Јавног предузећа“РТВ Добој“ д.о.о. из Добоја, извршиће се набавка књиговодствених услуга. Набавка  предметних услуга из става 1. овог члана ће се извршити са Добављачем„Kњиговодствено-рачуноводствени биро“ из Добојапо прихваћеној понуди заведеној под бројем 509/18 од26.12.2018. године, а на основу Захтјева  за достављање понуде бр. 01-161/18 од 20.12.2018 године.

 

Члан 2.

 

Цијена предметних роба износи 5.616.00 КМ са урачунатим ПДВ-ом

Период испоруке робе: Од дана обостраног потписа Уговора до 31.12.2019. године.

Мјесто испоруке робе: Добој, сједиште Пружаоца услуга.

Рок плаћања: 30 (трирдесет) дана од дана достављања фактуре за испоручене услуге.

 

 

Члан 3.

 

По достављању одлуке,a након истека рока за приговор, дефинисаног чланом 5. уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења Уговора,  којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку.

 

 

Члан 4.

 

Понуђачи који су учесници овог поступка имају право приговора у писаном облику у року од 5 дана од дана доношења одлуке.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу након истека рока за приговор.

ДОСТАВЉЕНО:

– „“КР-БИРО“ Добој                                                                ЈП „РТВ Добој“д.о.о

– а/а                                                                        __________________________________

                                                                                    Александар Новаковић, в.д. директора                                                       

                                                    

_____________________________________________________________________________________________________________

Број:01-170/18

Датум:28.12.2018.године

На основу члана 64. став 1. тачка б и члана 70. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14)и члана 11. Статута Јавног предузећа “РТВ Добој“ д.о.о., в.д. директор Предузећа

­­­д о н о с и :

 

ОДЛУКУ

о додјели уговора

 

 

 

Члан 1.

 

За потребе Јавног предузећа“РТВ Добој“ д.о.о. из Добоја, извршиће се набавка горива. Набавка  предметних роба из става 1. овог члана ће се извршити са Добављачем„Нестро петрол“ а.д. из Бања Луке, по прихваћеној понуди заведеној под бројем 511/18 од28.12.2018. године, а на основу Захтјева  за достављање понуде бр. 01-160/18 од 20.12.2018 године.

 

Члан 2.

 

Цијена предметних роба износи 4.267,93 КМ са урачунатим ПДВ-ом уз додатни попуст од 3%

Период испоруке робе: Од дана обостраног потписа Уговора до 31.12.2019. године.

Мјесто испоруке робе: Добој, пумпне станице Добављача роба.

Рок плаћања: 30 (тирдесет) дана од дана достављања фактуре за испоручене количине.

 

 

Члан 3.

 

По достављању одлуке,a након истека рока за приговор, дефинисаног чланом 5. уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења Уговора,  којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку.

 

 

Члан 4.

 

Понуђачи који су учесници овог поступка имају право приговора у писаном облику у року од 5 дана од дана доношења одлуке.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу након истека рока за приговор.

ДОСТАВЉЕНО:

– „Нестро петрол“а.д. Бања Лука                                 ЈП „РТВ Добој“д.о.о.

– “Брчко гас“ д.о.о. Брчко                                                     ________________________________

– а/а

                                                                                    Александар Новаковић, в.д. директора

_________________________________________________________________________________________________________________

Prikaži više
Back to top button
Close