Vijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

Broj: 16-01-372-73/19
Banjaluka, 08.04.2019. god.

U skladu sa članom 25. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 26/19) Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE U SKLADU SA
UREDBOM O STAMBENOM ZBRINjAVANjU PORODICA POGINULIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE

I
PREDMET
Stambeno zbrinjavanje po odredbama Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 26/19 u daljem tekstu: Uredba) koje se vrši:

 • dodjelom stambene jedinice
 • dodjelom nepovratnih novčanih sredstava u iznosu do 8.000,00 KM.

II
KO IMA PRAVO PODNIJETI ZAHTJEV
Zahtjev za stambeno zbrinjavanje može podnijeti lice koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distriktu BiH a kome je rješenjem nadležnog organa, koje je prošlo postupak revizije u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) utvrđen:

 • status člana porodice poginulog borca
 • status ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije. III KO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA STAMBENO ZBRINjAVANjE
  Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice, s obzirom na stambenu situaciju u kojoj se nalazi, može ostvariti lice iz tačke II ovog javnog poziva koje:
  1) stanuje kao podstanar,
  2) koristi alternativni smještaj po osnovu statusa izbjeglog ili raseljenog lica u stambenim jedinicama koje nisu izgrađene sredstvima Vlade Republike Srpske,
  3) samo ili sa članovima svoje uže porodice stanuje u zajedničkom domaćinstvu u stambenoj jedinici koja je u vlasništvu njegovih roditelja, roditelja njegovog bračnog druga ili djeteta, a koja nije uslovna shodno članu 9. Uredbe,
  4) samo ili sa članovima svoje uže porodice stanuje u zajedničkom domaćinstvu u stambenoj jedinici drugih srodnika,
  5) stanuje u stanu ili objektu koji je za otpis iz stambenog fonda.

Dijete poginulog borca koje samostalno podnese zahtjev za stambeno zbrinjavanje ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice ukoliko roditelj posjeduje stambenu jedinicu, bez obzira na uslovnost u smislu člana 9. Uredbe i zajednicu življenja u trenutku podnošenja zahtjeva.

Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti lice iz tačke II ovog javnog poziva koje:
1) je vlasnik ili posjednik stambene jedinice koja ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje,
2) otplaćuje kredit podignut za potrebe stambenog zbrinjavanja (namjenski stambeni kredit),
3) je počelo izgradnju stana ili kuće, ili kupuje stan ili kuću u cilju rješavanja stambenog pitanja.

Dijete poginulog borca koje samostalno podnese zahtjev za stambeno zbrinjavanje ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom nepovratnih novčanih sredstava ukoliko roditelj posjeduje stambenu jedinicu koja je uslovna za stanovanje u smislu člana 9. Uredbe bez obzira na zajednicu življenja u trenutku podnošenja zahtjeva.

IV
KO NE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA STAMBENO ZBRINjAVANjE
Pravo na stambeno zbrinjavanje ne može ostvariti (ne smatra se stambeno nezbrinutim) lice iz tačke II ovog javnog poziva ako:
1) posjeduje stambenu jedinicu koja ispunjava osnovne uslove za stanovanje, u kojoj svakom članu porodičnog domaćinstva pripada više od 8 m2, bez obzira na mjesto u kojem se stambena jedinica nalazi,
2) je do 17. avgusta 1990. godine posjedovalo nekretnine ali ih je otuđilo prodajom po cijeni većoj od 30.000 KM ili je poklonilo ili zamijenilo nekretnine u istoj vrijednosti,
3) član uže porodice ili roditelji posjeduju uslovnu stambenu jedinicu na području BiH, u kojoj je živjelo u zajedničkom domaćinstvu prije 17. avgusta 1990. godine ili u vremenu od 19. juna 1996. godine do dana podnošenja zahtjeva najmanje pet godina, bez obzira na zajednicu življenja u momentu podnošenja zahtjeva,
4) živi u uslovnom stambenom objektu koji je u vlasništvu lica u odnosu na koje postoji obaveza međusobnog izdržavanja po zakonskim odredbama kojima se propisuju prava i obaveze iz porodičnih odnosa,
5) u momentu podnošenja zahtjeva ima ili u toku postupka stekne pravni osnov za sticanje prava vlasništva na stambenoj jedinici po osnovu nekog zakonskog propisa kao što su: nasljeđivanje, održaj ili dioba zajednički stečene imovine,
6) je po osnovu statusa ratnog vojnog invalida ili člana porodice poginulog borca ostvarilo pravo na stambeno zbrinjavanje kao nosilac prava ili kao član porodičnog domaćinstva nosioca prava,
7) je vlasnik nekretnine, preduzeća ili radnje koji ima vrijednost veću od 30.000 KM,
8) je naplatilo ratnu štetu u iznosu preko 30.000 KM ili ima pravo na naplatu ratne štete u istom iznosu po osnovu pravosnažne presude ili poravnanja sklopljenog u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast naknade štete nastale u periodu ratnih dejstava.

Lice koje je naplatilo ratnu štetu u iznosu manjem od 30.000 KM ili ima pravo na naplatu ratne štete u istom iznosu po osnovu pravosnažne presude, odnosno poravnanja sklopljenog u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast naknade štete nastale u periodu ratnih dejstava, može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice, a dodjelom nepovratnih novčanih sredstava samo u visini razlike između iznosa naplaćene ratne nematerijalne štete i iznosa iz člana 6. ove Uredbe (8.000,00 KM).

U iznos prethodno navedenih sredstava uračunavaju se iznosi sredstava svih lica koja se zajedno stambeno zbrinjavaju.

Lice koje je otuđilo nekretnine prodajom po cijeni od 15.000 KM do 30.000 KM ili je poklonilo ili zamijenilo nekretnine u istoj vrijednosti, može biti stambeno zbrinuto samo dodjelom nepovratnih novčanih sredstava, a dodjelom stambene jedinice ako je nekretnine otuđilo prodajom po cijeni manjoj od 15.000 KM ili je u istoj vrijednosti nekretnine poklonilo ili zamijenilo.

Pravo na stambeno zbrinjavanje po odredbama Uredbe ne mogu ostvariti lica koja su to pravo ostvarila u prethodnom periodu ili su to pravo ostvarili članovi njihove uže porodice (udovica i djeca poginulog borca, roditelji poginulog borca).

V
KRITERIJUMI PO KOJIMA SE VRŠI BODOVANjE
Kriterijumi na osnovu kojih se vrši bodovanje podnosioca zahtjeva su:
1) stambena situacija,
2) status člana porodice poginulog borca,
3) status i kategorija ratnog vojnog invalida i
4) status i kategorija borca.

VI
NAČIN PODNOŠENjA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi pismeno organu uprave nadležnom za boračko invalidsku zaštitu grada/opštine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište posljednje četiri godine neprekidno, lično ili putem pošte sa naznakom: ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE PPB I RVI PO UREDBI O STAMBENOM ZBRINjAVANjU PORODICA POGINULIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE.

Zahtjev se može podnijeti i na obrascu koji se može preuzeti na veb stranici Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite – Javni poziv – Javni poziv za stambeno zbrinjavanje, ili u prostorijama organa uprave grada/opštine nadležnog za boračko invalidsku zaštitu.

VII
PRILOG UZ ZAHTJEV
Uz zahtjev podnosilac zahtjeva je obavezan priložiti dokaze, koji nisu stariji od šest mjeseci, a kojima dokazuje osnovanost svog zahtjeva:
1) dokazno sredstvo kojim se dokazuje postojeća stambena situacija (iz tačke III ovog javnog poziva), u pisanoj formi
(npr: ugovor o podstanarstvu ili izjava stanodavca, kopije računa, izvodi iz javnih evidencija o nekretninama, ugovor o kupoprodaji, rješenje o korištenju alternativnog smještaja, rješenje o otpisu iz stambenog fonda, dokaz o srodstvu sa vlasnikom- izvod iz Matične knjige vjenčanih, rođenih …, )
2) rješenje nadležnog organa o priznatom statusu člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida i statusu borca za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva koje je prošlo postupak revizije,
3) uvjerenje o prijavi prebivališta sa podacima o prethodnim adresama prebivališta, počev od 17. avgusta 1990. godine,
(potvrdu o prijavi prebivališta izdaje mjesno nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova),
4) izjava o zajedničkom domaćinstvu,
(ovjeru izjave vrši nadležni organ uprave u gradu/opštini)
5) dokaz o vlasništvu ili posjedu nekretnina prije 17. avgusta 1990. godine i na dan podnošenja zahtjeva,
(dokaz o vlasništvu ili posjedu nekretnina izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretninama)
6) dokaz o raspolaganju nekretninama i vrijednost tih nekretnina,
(dokaz o raspolaganju nekretninama izdaje mjesno nadležan organ Poreske uprave Republike Srpske)
7) dokaz o kreditnom zaduženju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice koje se sa njim boduje u smislu Uredbe,
(dokaz o kreditnom zaduženju i namjeni kredita izdaje banka kod koje se kredit otplaćuje),
8) ovjerena izjava da jeste/nije naplatio ratnu štetu i iznos naplaćene štete.
(ovjeru izjave vrši nadležni organ uprave u gradu/opštini)
9) UZ ZAHTJEV SE MORA PRILOŽITI PISANA, OVJERENA, SAGLASNOST SVIH ČLANOVA UŽE PORODICE POGINULOG BORCA KOJA IMAJU PRIZNAT STATUS ČLANA PORODICE POGINULOG BORCA PO ZAKONU O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE („SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE“ BR. 134/11, 9/12 I 40/12) DA SU SAGLASNI DA PODNOSILAC ZAHTJEVA OSTVARI PRAVO NA STAMBENO ZBRINjAVANjE, TE DA SU UPOZNATI DA VIŠE NE MOGU TRAŽITI STAMBENO ZBRINjAVANjE SAMOSTALNO.

Dokazi se prilažu za podnosioca zahtjeva i za sva lica koja su navedena u izjavi o zajedničkom domaćinstvu.

Organ uprave koji vodi postupak ima pravo tražiti dopunu dokaza te vršiti provjeru činjenica po službenoj dužnosti.

VIII

ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA
Zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnosi se u periodu od 1. maja do 31. maja 2019. godine.
Neblagovremen Zahtjev će biti odbačen.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka i „Nezavisnim novinama“ i na Veb stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite – Javni poziv – Javni poziv za stambeno zbrinjavanje.

MINISTAR

                                          Duško Milunović

Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Izvor: Vlada RS – Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, Grad Doboj

                       
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close