Na osnovu člana 2.13 tačka 3. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024, Gradska izborna komisija Doboj, raspisuje

JAVNI OGLAS
Za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i
njihovih zamjenika

I Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

II Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:


1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog zakona BiH)
• Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
• Koji je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
• Koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
• Koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim opštim i posljednjim lokalnim izborima;
• Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:


1. Da ima prebivalište u opštini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,
2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme
3. Da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH

III Potrebna dokumentacija:


1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3)

IV Rok za podnošenje prijava


Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči opštine/grada, na internet stranici opštine/grada i sredstvima javnog informisanja( lokalni radio, štampani mediji).

V Organ za provođenje postupka


Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi izborna komisija osnovne izborne jedinice.

VI Ostale informacije


Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu izborne komisije osnovne izborne jedinice ili na internet stranici opštine/grada. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvoirenoj koverti u sjedištu izborne komisije sa naznakom:

Gradska izvborna komisija Doboj,

Adresa: Cara Dušana 79A, 74 000 Doboj

„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika – ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj

Nenad Paleksić, dipl. pravnik

Broj: 01-031-1- 6/24
Doboj, 15.05.2024.godine

Prethodni članakDOBOJ: U aprilu više krivičnih djela, a manje saobraćajnih nezgoda
Naredni članakKlokić: Tekst “Oslobođenja” pun neistina i zlonamjeran