Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na uvođenju javnih zdravstvenih ustanova u trezorski sistem Republike Srpske.

Kako se navodi u Informaciji, u cilju osiguranja održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske, do sada su u trezorski sistem Republike Srpske uvedene 22 javne zdravstvene ustanove, od toga četiri republičke zdravstvene ustanove: Zavod za stomatologiju, Zavod za sudsku medicinu, Zavod za transfuzijsku medicinu i Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, te 18 ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja. Dosadašnja iskustva su pokazala da trezorski način poslovanja omogućava kvalitetnije i transparentnije finansijsko planiranje, upravljanje i kontrolu trošenja javnih sredstava, a najznačajnije prepreke ulaska javnih zdravstvenih ustanova u trezorski sistem predstavljaju poreska dugovanja zdravstvenih ustanova iz prethodnog perioda.

U toku su aktivnosti na pripremama da preostalih 37 domova zdravlja u Republici Srpskoj uću u trezorski sistem.

U skladu sa tim, Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, javne zdravstvene ustanove domovi zdravlja koji posluju izvan trezorskog sistema i nadležne jedinice lokalne samouprave, kao osnivače pripadajućeg doma zdravlja, da zaključe sporazume o regulisanju međusobnih prava i obaveza u cilju pripreme i uvođenja domova zdravlja u trezorski sistem Republike Srpske u okviru lokalnog trezora nadležne jedinice lokalne samouprave. Takođe, zadužuju se javne zdravstvene ustanove domovi zdravlja koji posluju izvan trezorskog sistema da preduzmu sve potrebne mjere i radnje, iz svoje nadležnosti, u cilju ulaska u trezorski sistem Republike Srpske.

Istovremeno, za izmirenje obaveza javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa današnjim zaključkom Vlade, na grant osnovi, koristiće se kreditna sredstva odobrena Republici Srpskoj od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programsko finansiranje razvojne politike zdravstvenih sistema u BiH (DPF). Ova sredstva koristiće se za izmirenje obaveza domova zdravlja koji posluju izvan trezorskog sistema prema Poreskoj upravi Republike Srpske i zaposlenima (ne uključujući nedospjele obaveze za posljednji obračunski period), te ostatak duga prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske po osnovu zaduženja iz prethodnih godina.

U svrhu realizacije izmirenja ovih obaveza domova zdravlja, potrebno je da jedinice lokalne samouprave do 30.04.2024. godine donesu odluku skupštine da će nadležni dom zdravlja uvesti u lokalni trezor najkasnije do 01.01.2025. godine i dostave je Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Izmirenje navedenih obaveza je važan preduslov za ulazak ovih ustanova u trezorski sistem, kako se budžeti jedinica lokalne samouprave, koje su osnivači domova zdravlja, ne bi dodatno opteretili.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektnom planu opštine Novi Grad po projektu “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II”. Ukupna investicija je vrijedna 1,04 milion evra, a projektni plan se odnosi na vodosnabdijevanje naselja Žuljevica i vodosnabdijevanje naselja Donji i Gornji Rakani.

Vrijednost ukupnog Projekta “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II” koji će se realizovati u 20 i više lokalnih zajednica, u zavisnosti od njihovog interesa, je 60 miliona evra, pri čemu je kredit Evropske investicione banke u iznosu od 30 miliona evra, uz učešće jedinica lokalne samouprave – učesnica u Projektu u vrijednosti od 30 miliona evra.

Vlada Republike Srpske je po projektu koji se realizuje u Republici Srpskoj do sada odobrila projektne planove za sljedeće jedinice lokalne samouprave: Vukosavlje, Gradiška, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Laktaši, Lopare, Milići, Nevesinje, Pale, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Teslić i Trebinje.

Vlada je donijela odluku kojom se u prioritetne projekte za finansiranje iz Programa javnih investicija u 2024. godini, uvrštavaju i sljedeći projekti: druga faza sufinansiranja sanacije, adaptacije i restauracije kuće Milanović u Banjaluci, u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM i opremanje Predškolske ustanove Dječiji vrtić “Naša radost” Srbac, u ukupnom iznosu od 750.000 KM.

Vlada je dala saglasnosti na Program obilježavanja značajnih istorijskih događaja i događaja vezanih za znamenite ličnosti iz oslobodilačkih ratova, kojim je predviđeno obilježavanje 33 istorijska događaja od republičkog značaja, umjesto 32 dosadašnja.

Novi istorijski događaj koji je uvršten u Program obilježavanja je “Zločin Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine 1941”, i obilježavaće se 6. avgusta.

Osam istorijskih događaja obilježava se u saradnji sa Vladom Republike Srbije, jer je riječ o istorijskim događajima i datumima, koji su od značaja za istoriju Republike Srpske i Republike Srbije.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata i žrtava ratne torture Republike Srpske za 2024. godinu.
Projekat banjske rehabilitacije predviđa, zavisno od cijena usluga, upućivanje do 750 ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i žrtava ratne torture u banjsko-klimatske ustanove Republike Srpske, te je u ovu svrhu u Budžetu predviđen iznos od 500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske, posredstvom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, počev od 2005. godine, organizuje i provodi banjsku rehabilitaciju članova porodica poginulih boraca i RVI i time, između ostalog, iskazuje brigu za RVI i članove porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata. Do sada je kroz ovaj vid rehabilitacije prošlo oko 10 hiljada lica.

Ove godine u projekat banjske rehabilitacije uključene su i žrtve ratne torture, kao članovi društva koji uslijed posljedica ratnih dešavanja imaju potrebu za medicinskom rehabilitacijom.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uspostavljanju Platforme za otvorenu nauku. Izradom Platforme za otvorenu nauku Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje je prepoznalo značaj otvorenog pristupa naučnom znanju.

Otvorena nauka ima za cilj promovisanje i ostvarivanje slobodnog pristupa naučnom znanju, podacima i rezultatima naučnih istraživanja, prvenstveno onih koji se finansiraju budžetskim sredstvima. Principi otvorenosti imaju za cilj da nauku učine transparentnijom, vidljivijom, efikasnijom, pravednijom i demokratičnijom.

Platforma za otvorenu nauku podrazumijeva uspostavljanje digitalnih repozitorijuma master radova, doktorskih disertacija, naučnih radova, zbornika radova, monografija i drugih publikacija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj te će se na taj način stvoriti otvoreni pristup naučnim publikacijama. Pored toga, na ovaj način će se ispuniti i jedan od uslova Evropske komisije za apliciranje za dodjelu sredstava iz EU fondova iz oblasti nauke.

Otvoreni pristup primarnim podacima podrazumjeva pravo svakog korisnika interneta da bez finansijskih izdataka preuzima, čuva i distribuira podatke, kao i da ih koristi, modifikuje i nadograđuje bez obaveze da za to traži dozvolu njihovih autora ili vlasnika, a uz obavezu da korektno navede izvor informacija i podatke koristi isključivo u skladu sa pripadajućom licencom.

Platforma za otvorenu nauku zasniva se na novoj Strategiji razvoja nauke i tehnologije, visokog obrazovanja i informacionog društva u Republici Srpskoj za period 2023- 2029, kao i na osnovnim principima otvorene nauke koje definiše Evropska komisija.
Usvajanjem Platforme za otvorenu nauku ojačaće se kvalitet naučnoistraživačkog i istraživačkog razvoja, budući da je ova platforma namijenjena svim učesnicima u naučnoistraživačkoj djelatnosti, a svrha samog dokumenta jeste da naučne informacije i istraživački podaci koji su rezultat naučnoistraživačkih aktivnosti finansiranih javnim sredstvima budu dostupni u otvorenom pristupu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju u vezi sa realizacijom usluge – Siguran internet u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske i ovlastila je ministra prosvjete i kulture da potpiše Sporazum o saradnji sa kompanijom Mtel sa ciljem nastavka korišćenja usluge Siguran internet.

U novembru i decembru je testirana upotreba Sigurnog interneta u 37 osnovnih i srednjih škola, a koja je podrazumijevala korišćenje usluge filtriranja internet saobraćaja u školama na način da je pristup svim neprimjerenim i zlonamjernim sadržajima na internetu bio blokiran. U toku testne faze korisnici u školama su slali svoje komentare i sugestije predstavnicima Ministarstva ili kompanije Mtel sa ciljem poboljšanja same usluge i definisanja što optimalnije politike filtriranja internet saobraćaja u školama.

U toku sprovedenog istraživanja detektovan je zanačajan broj prijetnji za korisnike interneta u školama. U cilju maksimalne zaštite djece od raznih neprimjerenih i zlonamjernih sadržaja na internetu Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da, za period koji je odobrila Vlada Republike Srpske, potpiše Sporazum o saradnji sa kompanijom Mtel o korišćenju usluge Siguran internet u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj u 2024. godini, kojim se utvrđuju mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja u Republici Srpskoj.
Cilj Programa je rano otkrivanje, sprečavanje pojave, širenja, praćenje, suzbijanje ili iskorjenjivanje zaraznih bolesti i obezbjeđivanje sistema obilježavanja, registracije i sljedivosti životinja da bi se obezbijedila zaštita ljudi od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude.

Finansiranje mjera utvrđenih ovom programom vrši se dijelom iz budžeta Republike Srpske, i to iz sredstava planiranih budžetom za Fond za suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva, zatim sredstvima planiranih budžetom za podsticaje u poljoprivredi, dok se dio mjera (vakcinacija protiv bruceloze) finansira iz donacija i iz budžeta Bosne i Hercegovine, a sve ostale mjere za koje nisu određena sredstva iz budžeta i koje se ne finansiraju iz donacija i projekata vrše se na trošak vlasnika, na način da ovlašćene veterinarske organizacije naplaćuju uslugu od vlasnika životinja.

Foto: rtrs.tv/Ustupljena fotografija

Izvor: RTRS

Prethodni članakVREMENSKA PROGNOZA: Za vikend pretežno oblačno uz povremene lokalne padavine
Naredni članakVišković sa predstavnicima MMF-a