Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske kompletirala je ciklus revizija za ovu godinu, u kojoj je izvršen 91 angažman finansijske revizije i 10 angažmana revizije učinka.

Svi konačni izvještaji dostavljeni su revidiranim subjektima i nadležnim institucijama, saopšteno je iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

U strukturi 86 revizijskih izvještaja finansijske revizije koje su sprovedene u 2023. godini, a odnose se na revidirani period januar-decembar 2022, 37 izvještaja se odnosi na obavezne revizije po Zakonu o reviziji javnog sektora Republike Srpske i budžetske korisnike, 28 na javne ustanove i javna preduzeća, a 21 izvještaj se odnosi na jedinice lokalne samouprave.

Osim navedenih revizija sprovedena su i četiri angažmana na provjeri statusa preporuka finansijske revizije i jedan angažman revizije finansijskih izvještaja Državne revizijske institucije Srbije koji je usvojen u Narodnoj skupštini Srbije.

Kroz 86 revizijskih izvještaja finansijske revizije dato je 27 pozitivnih revizorskih mišljenja, mišljenje sa rezervom dato je za 54 izvještaja, dok su kod pet subjekata izražena negativna mišljenja.

Za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je pozitivno revizorsko mišljenje za 22 subjekta, mišljenje sa rezervom za 62 izvještaja i dva negativna mišljenja.

U domenu finansijske revizije ukupno je izrečena 891 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, od čega se 440 odnosi na finansijske izvještaje, a 451 na usklađenost.

Kada je riječ o reviziji učinka, ona kroz proces revizije obuhvata više institucija javnog sektora koje imaju određene uloge, nadležnosti i odgovornosti povezane sa procesima i aktivnostima koje su predmet revizije u dužem vremenskom periodu, navedeno je u saopštenju.

U skladu sa godišnjim planom revizija sprovedeno je šest revizija učinka koje su obuhvatile 103 institucije javnog sektora i rezultirale sa ukupno 46 preporuka.

Revizija učinka “Mjere i aktivnosti za ravnopravnost polova institucija Republike Srpske” je realizovana u saradnji sa organizacijom “UN žene” kao paralelna između pet vrhovnih revizorskih institucija zemalja regiona u okviru cilja održivog razvoja – “Postizanje ravnopravnosti polova i osnaživanje svih žena i djevojčica” iz Agende 2030. za održivi razvoj.

Ostalih pet izvještaja revizije učinka odnosili su se na upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje turističkim organizacijama u Republici Srpskoj, upravljanje zalihama lijekova u domovima zdravlja, zaštitu prava potrošača, prevenciju vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj.

Izvršena su i četiri naknadna pregleda sprovođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka, kojima je obuhvaćeno 58 institucija javnog sektora i provjeren status 26 datih preporuka.

Foto: Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Izvor: RTRS

Prethodni članakAmidžić: Prijedlog budžeta institucija na nivou prošlogodišnjeg, 1.315.400.000 KM
Naredni članakNa graničnim prelazima pojačan intenzitet saobraćaja