Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 60 i 77. Statuta Grada Doboj (Službeni glasnik Grada Doboj, broj 1/17 i 3/22), člana 10. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterijuma i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ i Sporazuma o saradnji zaključenog između Grada Doboj i Muslim Aid Association Sarajevo broj: 02-022-313/24 od 27.02.2024. godine, Gradonačelnik raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m² sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

I OPŠTE INFORMACIJE

Grad Doboj, u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m² sa sadnim/ sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projektom su obezbijeđena novčana sredstva od strane Grada Doboj u iznosu od 40%, donatorska sredstva nevladine organizacije Muslim Aid Association u iznosu od 40% i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Projektu imaju zainteresovana fizička lica, koja imaju prebivalište na području grada Doboja i posjeduju poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju, pri čemu prednost imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, mlade osobe i žene. Pravo na učešće nemaju zaposleni u Gradskoj upravi , kao ni članovi njihove uže porodice (supružnici, roditelji, djeca ako pripadaju istom domaćinstvu).

III USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 m2 SA SADNIM/SJEMENSKIM MATERIJALOM, SISTEMOM ZA NAVODNjAVANjE I DODATNOM OPREMOM

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

OPŠTI USLOVI

Aplikant mora ispunjavati sljedeće opšte uslove kako bi bio uvršten u rang listu potencijalnih korisnika.

1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba do 35 godina starosti ili žena, sa prebivalištem na području grada Doboj,

2. Da je, kao nosilac ili član gazdinstva, upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) ili izjava da će nakon objave konačne rang liste odabranih korisnika a do potpisivanja ugovora izvršiti upis u RPG,

3. Da je podnosilac zahtjeva, ili član njegovog domaćinstva vlasnik/posjednik ili zakupac (najmanje 3 godine) poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,

4. Da ima obezbijeđeno navodnjavanje plastenika,

5. Da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu, nema više od 200 m² plastenika u posjedu domaćinstva,

6. Da sufinansira Projekat u visini 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (740,00 KM),

7. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje, koju organizuju Muslim Aid Association i Grad Doboj,

8. Da u posljednje tri godine nije ostvario-la pravo na donaciju iz oblasti plasteničke proizvodnje od strane Grada Doboj, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,

9. Da će dodjeljeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od dana potpisivanja ugovora.

POSEBNI USLOVI

Dokazi iz posebnih uslova nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti dodatno vrednovanje aplikacija.

1. Broj članova zajedničkog domaćinstva,

2. Broj nezaposlenih punoljetnih članova domaćinstva,

3. Broj izdržavanih članova domaćinstva (djeca, nezaposleni članovi koji nisu na evidenciji Biroa za zapošljavanje),

4. Nezaposlenost podnosioca zahtjeva,

5. Samohrani roditelj,

6. Mladi do 35 godina,

7. Podnosilac zahtjeva žena,

8. Osoba sa invaliditetom većim od 80% (RVI neće ući u razmatranje),

9. Uslovi za plasteničku proizvodnju (položaj plastenika, mogućnost navodnjavanja, vjetrovitost, blizina stambenom objektu i sl.),

10. Socijalni aspekt (stanje na terenu, imovinsko stanje, opšti utisak i sl.).

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac sa Upitnikom za korisnike,

2. Uvjerenje o prebivalištu za sve punoljetne članove (CIPS),

3. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u, ili izjava da će nakon objave konačne rang liste odabranih korisnika a do potpisivanja ugovora izvršiti upis u RPG,

4. Kućna lista – ovjerena

5. Dokaz da je podnosilac zahtjeva ili član domaćinstva zakonski korisnik poljoprivrednog zemljišta (ZK uložak, posjedovni list ili ugovor o zakupu na period od najmanje 3 godine),

6. Dokaz o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva, izdat od Biroa za zapošljavanje, ili potvrda izdata od Poreske uprave Republike Srpske,

7. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova domaćinstva, izdat od Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, potvrda izdata od Poreske uprave Republike Srpske,

8. Potvrda iz škole / fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva, a za djecu predškolskog uzrasta priložiti Izvod iz matične knjige rođenih,

9. Potvrda o visini primanja podnosioca zahtjeva i zaposlenih članova domaćinstva sa kućne liste (za penzionere poslednji ček od penzije, ili potvrda izdata od banke),

10. Dokaz da je samohrani roditelj (Izvod iz matične knjige umrlih, dokaz o razvodu braka, ili drugi dokument kojim podnosilac zahtjeva može dokazati da je samohrani roditelj),

11. Dokaz da je podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva osoba sa invaliditetom većim od 80 % (potvrda/mišljenje stručne medicinske komisije o utvrđenom invaliditetu, s tim da RVI neće ući u razmatranje),

12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva, kao ni članovi domaćinstva ne posjeduju plastenik veći od 200 m2 u svom vlasništvu,

13. Ovjerena izjava da će korisnik dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja ugovora,

14. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od Grada, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,

15. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% (740,00 KM) od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom, te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje.

Izjave iz tačke IV podtačka 3, 12, 13, 14 i 15, podnose se na propisanom jedinnstvenom obrascu „IZJAVA“, koji se može preuzeti na info pultu Grada Doboj.

Komisija zadržava pravo naknadne provjere dokumentacije ukoliko sumnja u vjerodostojnost dostavljenih dokumenata, kao i mogućnost naknadne dopune dokumentacije u posebnim slučajevima.

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Administrativnu obradu zaprimljenih prijava i odabir korisnika u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, provest će komisija koja se sastoji od tri člana, od kojih su dva predstavnici Grada Doboj, a jedan predstavnik humanitarne organizacije Muslim Aid Association.

Rang lista odabranih korisnika će biti objavljena na oglasnoj tabli Grada Doboj i službenoj web stranici Grada Doboj www.doboj.gov.ba.

Izabrani korisnici potpisuju tripartitni Ugovor o dodjeli plastenika, kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.

VI NAČIN I ROK PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijave na ovaj Javni poziv, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaju se u zatvorenoj koverti, na protokol Grada Doboj,

sa naznakom: Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m² sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

-Ne otvarati-

Prijavni obrazac sa Upitnikom za korisnike, kao i obrazac „IZJAVA“ mogu se preuzeti na info pultu Grada Doboj i službenoj web stranici www.doboj.gov.ba,

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici www.doboj.gov.ba, te na oglasnoj tabli Grada Doboj, a zaključno sa 20.03.2024. godine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, Grad Doboj će obavjestiti zainteresovana lica o produženju roka za prijave na Javni poziv.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu Gradske uprave Doboj na broj telefona 053/242-115 svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GRADONAČENIK

Boris Jerinić

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Foto: rtvdoboj.org

Izvor: Gradska uprava Doboj – Odjeljenje za poljoprivredu

Prethodni članakGoganović: Bezbjednosna situacija u BiH stabilna
Naredni članakVRIJEME: Sutra oblačno sa kišom, na planinama moguć slab snijeg