Deseta redovna sjednica Skupštine Grada Doboj održaće se danas, 28. februara 2018. godine. Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Doboj, sa početkom u 10 časova.

 Dnevni red:

1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa devete redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 14.12.2017. godine,

2. Kadrovska rješenja-konstatovanje ostavke aktueliog potpredsjednika i izbor potpredsjednika Skupštine Grada Doboj,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Doboj,

4. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju novčanih sredstava na ime troškova liječenja Nine Bližnjaković,

5. Razmatranje prijedloga Odluke o aigažovanju novčanih sredstava,

6. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju novčanih sredstava na ime troškova usljed prijevremenog raskida ugovora u fazi realizacije,

7. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2018. godini,

8. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu,

9. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene dijela regulacionog plaia „Centar“ Doboj – revizija, blok 8.,

10. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dijela regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj,

11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj, – revizija, blok 9.,

12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Doboj,

13. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Ceitar“ Doboj – revizija, blok 5,

14. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 5.,

15. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Donji grad“ Doboj – revizija, blok 3.,

16. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „Donji grad“ Doboj – revizija, blok 3.,

17. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Donji grad“ Doboj – revizija, blok 9.,

18. Razmatra1Be prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „Donji grad“ Doboj – revizija, blok 9.,

19. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi regulacioiog plana za izgradnju poslovnog objekta sa ugostiteljskim, hotelskim i uslužnim sadržajima Doboj,

20. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade regulacionog plana za izgradnju poslovnog objekta sa ugostiteljskim, hotelskim i uslužnim sadržajima Doboj,

21. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima za izbor najpovoljnijeg ponuđača-strateškog partnera za JZU Apoteka „Jovan Jovanović Zmaj“ Doboj,

22. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice u KO Doboj,

23. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o ustupanju motornog vozila na korištenje,

24. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje dva putnička motorna vozila u vlasništvu Grada Doboj,

25. Razmatranje prijedloga Odluke o mrtvozorstvu na području Grada Doboj,

26. Razmatranje prijedloga Odluke o utrđivanju prijedloga za imenovanje u školske odbore,

27. Razmatranje prijedloga Odluke o razriješenju dužnosti člana Gradske izborne komisije Doboj,

28. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Doboj,

29. Razmatranje prijedloga Odluke o objavljivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Grada Doboj,

30. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe G rada Doboj,

31. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za davanje naziva ulice „9. januar“,

32. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini plate pripravnika sa visokom stručnom spremom,

33. Razmatranje prijedloga Odluke o ekshumaciji dva grobna mjesta u naselju Ševarlije,

34. Razmatranje nacrta Odluke o subvencionisanju troškova korišćenih komunalnih vodnih usluga ugroženih kategorija u Gradu Doboj,

35. Razmatranje nacrta Odluke o o kriterijima za dodjelu sredstava Budžeta Grada za redovne djelatnosti sportskih klubova,

36. Razmatranje prijedloga Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2018-2019. godinu

37. Razmatranje prijedloga Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu

38. Razmatranje prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu

39. Razmatranje prijedloga Programa rada Skupštine Grada Doboj za 2018. godinu,

40. Razmatranje prijedloga Programa rada Centra za socijalni rad za 2018. godinu,

41. Razmatranje prijedloga Programa rada JU Centar za kulturu i obrazovanje Doboj za2018. godinu,

42. Razmatralje prijedloga Programa rada JZU „Dom zdravlja“ Doboj za 2018. godinu,

43. Razmatranje prijedloga Programa rada Agencije za razvoj malih i sredljih prsduzeća opštiie Doboj za 2018. godinu,

44. Razmatranje prijedloga Programa rada Turističke organizacije Grada Doboj za 2018. godinu,

45. Razmatranje prijedloga Programa rada Muzeja u Doboju 2018. godinu,

46. Razmatranje prijedloga Programa rada Fondacije „Centar za djecu i omladipu sa smetnjama u razvoju“ za 2018. godinu,

47. Razmatranje prijedloga Programa rada JP Regionalna deponija Doboj za 2018. godinu,

48. Razmatranje prijedloga Programa rada JP „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada“ Doboj za 2018. godinu,

49. Razmatranje prijedloga Programa rada JZU Apoteka „Jovan Jovanović Zmaj“ Doboj za 2018. godinu,

50. Razmatranjs prijedloga Programa rada J11 RTV Doboj za 2018. godinu,

51. Razmatranje prijsdloga Programa rada Narodne i matične biblioteke Doboj za 2018. godinu,

52. Rašatranje prijedloga Programa rada JP „SRC Preslica“ Doboj za 2018. godinu,

53. Razmatranje prijedlo^ a Programa rada JU Dječije obdaiište „Majke Jugovića“ Doboj za 2018. godinu,

54. Razmatranje prijedloga Programa rada JU Dom za starija lica Doboj za 2018. godinu,

55. Razmatranje prijedloga Programa rada protivgradne preveitive Republike Srnske na području Grada Doboj za 2018. godinu,

56. Razmatranje prijedloga Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva za 2018. godinu,

57. Razmatranje prijedloga Programa održavanja, sanacije i rekonstrukcijs vodoprivrednih objekata i vodotokova u 2018. godiii,

58. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarsnih od naknads po osiovu eksploatacije mineralnih sirovina u 2018. godipi,

59. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredns svrhs na području GradaDoboj za 2018. godinu,

60. Razmatranjs nacrta Programa korištenja srsdstava za unapređenje noljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboj za 2018. godinu,

61. Razmatranjs Informacije o utrošku električne ensrgije za javiu rasvjegu za januar – decembar 2017. god.,

62. Razmatranje Informacije Pravobranilaštva Republike Srpske- sjedište zamjenika u Doboju vezano za sudski spor po tužbi gužitelja „Saša-Trejd“ d.o.o. Doboj protiv tužeiog Grada Doboj,

63. Razmatranje Informacije o sudskom sporu p.z. „Bosna-koop“ Doboj,

64. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi sa stanjem u JU OŠ „Dositej Obradović“ Doboj,

65. Razmatranje prijedloga Zakl>učka u vezi sa sječom šume na teritoriji Grada Doboj,

66. Razmatranje prijedloga Zaključka Skupštine Grada Doboj u vezi sa postupanjsm Republičkih organa prsma Gradu Doboj,

67. Razmatranje Informacije o provedenim aktivnostima u a.d. „VoDS>vod“ Doboj po zaključku Skupštine Grada Doboj broj 01-013-84/17 od 27.02.2017. godine,

68. Razmatranje Izvještaja o prodatim poslovnim prostorima i garažama u vlasništvu Grada Doboj u periodu od 2016.-2017. godine,

69. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu,

70. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa rada Skupštine Grada Doboj za period 01.01.-31.12.2017. godine,

71. Razmatranje Izvještaja o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području Grada Doboj,

72. Kadrovska rješenja,

73. Odbornička pitanja.

Prethodni članakPredsjedništvo dočekalo Junkera i Hana
Naredni članakTeške optužbe u Skupštini Srpske