Vijesti

Svjetski dan zdravlja – 7. april

„Zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Zdravlje je univerzalna vrijednost i temeljno ljudsko pravo.“ (Svjetska zdravstvena organizacija)

Ovogodišnja odrednica Svjetske zdravstvene organizacije, a povodom Svjetskog dana zdravlja 7.aprila je:

UNIVERZALNA POKRIVENOST ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM: LJUDSKI RESURSI U ZDRAVSTVENOM SEKTORU, KAO JEDAN OD KLJUČNIH SEGMENATA ODRŽIVOG RAZVOJA SVAKE ZEMLJE, SA POSEBNIM FOKUSOM NA ZNAČAJ PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE.

Poslije osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije 1948. godine kao agencije Ujedinjenih nacija, 1950.godine je 7.april proglašen kao Dan zdravlja. Od tada se taj dan obilježava kao Svjetski dan zdravlja u svim članicama Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije. Za taj dan se svake godine izdvaja neki zdravstveni problem ili neki organizaciono-programski zadatak koji se stavlja pred članice Svjetske zdravstvene organizacije na rješavanje u cilju postizanja boljeg zdravstvenog stanja stanovništva ili boljeg zdravstvenog sistema, a sve u cilju napretka u tom segmentu društva u cjelini.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom je dugoročni cilj Svjetske zdravstvene organizacije postavljen sa dužim periodom sadržajnih aktivnosti od 2015. do 2030. godine, a svake godine se definišu pojedinačni zadaci koji određuju sadržaj za tekuću godinu.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom za 2019. godinu upućuje na ljudske resurse u zdravstvenom sektoru, kao jedan od ključnih segmenata održivog razvoja svake zemlje.

Šta je univerzalna zdravstvena pokrivenost?

Univerzalna zdravstvena pokrivenost znači da svi pojedinci i zajednice dobiju potrebne zdravstvene usluge bez finansijskih poteškoća. Univerzalna zdravstvena pokrivenost uključuje puni spektar važnih, kvalitetnih zdravstvenih usluga, od promocije zdravlja do prevencije, liječenja, rehabilitacije i palijativne njege.

Univerzalna zdravstvena pokrivenost omogućuje svima pristup uslugama koje se bave najvažnijim uzrocima bolesti i smrti i osigurava da je kvalitet tih usluga dovoljno dobar da poboljša zdravlje ljudi koji ih koriste.

Mnoge zemlje već napreduju prema univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, a ostvarenje univerzalne zdravstvene pokrivenosti zahtijeva jačanje zdravstvenih sistema kroz snaženje zdravstvenog finansiranja, pokrivenost zdravstvenom zaštitom, jačanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Zdravstveni kadrovi su najznačajniji resurs u zdravstvenom sistemu i sa drugim podsistemima treba da učine zdravstveni sistem harmonizovanim, kako bi mogao uspješno izvršavati svoju ulogu u društvu. Resursi kao što su prostor, oprema i finansijska podrška su značajni, ali ne i presudni u funkcionisanju zdravstvenog sistema. Zdravstveni kadrovi su stvarni nosioci posla i njima uvijek treba dati prioritet u funkcionisanju zdravstvenog sistema, sa posebnim osvrtom na njihovu kvalitetnu obučenost, predanost radu i posvećenost, za što treba da budu i odgovarajuće nagrađeni.

Ovogodišnji zadatak u sklopu univerzalne zdravstvene pokrivenosti odnosi se na ljudske resurse u zdravstvu kao ključni segment održivog razvoja svake zemlje. Za postizanje ovog cilja potrebno je izvršiti podrobnu analizu kadrova u zdravstvu na svim nivoima, izvršiti poređenje sa standardima Evropske unije, posebnu analizu zdravstvenog i nezdravstvenog kadra u zdravstvenim ustanovama i pratiti migraciju kadrova koja je vrlo intezivna u našoj zemlji. Potrebno je analizirati specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i podesiti plansko-programske dokumente u svrhu popune neophodnim kadrovima, prije svega u primarnoj i preventivnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim osvrtom na porodičnu medicinu i porodičnu zdravstvenu zaštitu. To zahtjeva i izmjenu programa specijalizacija i osvrt na ustanove koje se bave edukacijom i specijalizacijom zdravstvenih radnika. To svakako ne isključuje i revidiranje programa školovanja i studija zdravstvenih kadrova svih nivoa.

Ulaganja u radnu snagu na nivou primarne zdravstvene zaštite su najpotrebnija i najekonomičnija sredstva uz poboljšanje jednakosti u pristupu osnovnim zdravstvenim uslugama.

Svaka zemlja članica Svjetske zdravstvene organizacije, među kojima i naša, je dužna prema dokumentima koje izdaje ova organizacija, slijediti upute i naloge u vezi s tim, sa obavezom godišnjeg praćenja i evaluiranja kao i izvještavanja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, odnosno Uredu za Evropu u Ženevi.

Sve aktivnosti u vezi s tim treba da koordiniraju Ministarstva zdravlja ili organizacije kojima se taj posao povjeri. Obaveza je i zdravstvenih radnih organizacija da se aktivno uključe u ovaj proces, što se odnosi i na našu zdravstvenu ustanovu, odnosno Dom zdravlja Doboj koji sigurno ima kapacitete da u ovome aktivno učestvuje.

Foto: Wikipedia

dr Nesiba Mahmutović, spec. porodične medicine

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close