Zanimljivosti

Sa­vje­ti fit­nes-in­struk­tor­ke Li­di­je Lju­bi­čić: Od­la­ske u tere­ta­nu uskla­di­ti s ci­lje­vi­ma i mo­guć­no­sti­ma

Po­sli­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u ko­ji­ma nam je bo­ra­vak ve­ći­nom bio sve­den na ku­ću ili stan, mno­gi su za­po­sta­vi­li od­la­ske na tr­ča­nje ili u te­re­ta­nu i sve na­vi­ke na ko­je su na­vi­kli, pri­la­go­div­ši se no­vim uslo­vi­ma vje­žba­nja. Mno­gi ko­ji ra­ni­je ni­su vje­žba­li mo­žda su ot­kri­li no­vu lju­bav pre­ma vje­žba­ma u sop­stve­nom do­mu.

Fit­nes-in­struk­tor­ka Li­di­ja Lju­bi­čić, za po­vra­tak u re­dov­nu ru­ti­nu i za sve one ko­ji že­le da vje­žba­ju, ovog pu­ta ob­ja­sni­la je ko­li­ko tre­nin­ga nam je po­treb­no to­kom sed­mi­ce, te ko­li­ko od­la­za­ka u te­re­ta­nu je po­treb­no za po­sti­za­nje ci­lja.

– Iskre­no, me­ni je tre­nut­no ne­bit­no ko­li­ko pu­ta sed­mič­no idem u te­re­ta­nu jer sam do­šla do te fa­ze da u te­re­ta­nu idem sva­ki dan kad imam vre­me­na, a ne pra­vim pa­u­ze u sed­mi­ci na­mjer­no ne­go ka­da imam ne­ke oba­ve­ze, ali sli­je­dim svoj pro­gram tre­nin­ga i ka­da osje­tim da ga tre­bam po­ja­ča­ti, do­dam ko­ji tre­ning u sed­mi­ci ili ako pri­mi­je­tim da sam pre­vi­še umor­na ili is­cr­plje­na uzmem dan od­mo­ra. Ali ni­kad ne pra­vim od­mor ako imam sna­ge i vre­me­na za tre­ning. Na­rav­no, da bi po­čet­nik do­šao do te fa­ze, tre­ba mu ne­ko­li­ko go­di­na sta­ža u te­re­ta­ni i po­zna­va­nje vla­sti­tog ti­je­la. A da bi se do­šlo do te fa­ze, tre­ba­lo bi se pri­dr­ža­va­ti ne­ko­li­ko pra­vi­la za­rad po­sti­za­nja ci­lja – na­ve­la je ona.

Cilj

Glav­ni fak­tor ko­ji bi tre­ba­lo da uti­če na broj tre­nin­ga u sed­mi­ci je vaš cilj. Ako ne­ko ima že­lju da ide u te­re­ta­nu zbog pro­ble­ma sa dr­ža­njem, zdra­vljem ili ra­di dru­že­nja, do­volj­no je i dva pu­ta sed­mič­no. Za sva­ki dru­gi cilj, ipak je po­treb­no ići tri ili vi­še pu­ta sed­mič­no. Ali ako ni­ste pro­fe­si­o­na­lac, ne­ma­te šta ra­di­ti u te­re­ta­ni vi­še od šest pu­ta sed­mič­no. Ni pro­fe­si­o­nal­ci ne idu to­li­ko če­sto i uzmu dan od­mo­ra. Raz­log za to je što dan od­mo­ra ima svoj smi­sao – a to je od­mor i ne sa­mo mi­ši­ća već i cen­tral­nog ner­vnog si­ste­ma ko­ji tre­ni­ra sva­ki dan, ra­di­li vi ru­ke ili no­ge – ob­ja­šnja­va Lju­bi­či­će­va.

Pro­gram

Pro­gram tre­nin­ga ne mo­že bi­ti isti ako ne­ko u te­re­ta­nu ide tri ili šest pu­ta to­kom sed­mi­ce.

– Ne­ma smi­sla ra­di­ti “split” tre­nin­ge (npr. gru­di-ru­ke, le­đa-ra­me­na i no­ge) ako ste u te­re­ta­ni tri pu­ta u sed­mi­ci, a isto ta­ko ne­ma smi­sla ra­di­ti tre­nin­ge za ci­je­lo ti­je­lo ako ste u te­re­ta­ni pet-šest pu­ta sed­mič­no. Raz­log je sa­svim jed­no­sta­van, jer u pr­vom slu­ča­ju vam se mi­ši­ći od­ma­ra­ju pre­vi­še (se­dam da­na, a do­volj­no je 24 do 48 sa­ti za ve­će mi­šić­ne gru­pe), a ne­će­te na­pre­do­va­ti jer su vam mi­ši­ći već “za­bo­ra­vi­li” šta su ra­di­li na po­sljed­njem tre­nin­gu, a u dru­gom slu­ča­ju vam se ti­je­lo ne mo­že uop­šte od­mo­ri­ti i na­kon ta­kve sed­mi­ce sam uvje­re­na da će­te se pre­tre­ni­ra­ti ili ne­će­te uop­šte na­pre­do­va­ti jer ne­će­te mo­ći da­ti svoj mak­si­mum na sva­kom tre­nin­gu – sma­tra Lju­bi­či­će­va.

Broj od­la­za­ka

Dva tre­nin­ga sed­mič­no ra­de vje­žba­či ko­ji že­le da odr­že po­sto­je­će sta­nje i da u te­re­ta­nu odu ra­di odr­ža­va­nja zdra­vlja i dr­ža­nja.

– Na­rav­no, ako ide­te dva pu­ta sed­mič­no, je­di­na kva­li­tet­na po­dje­la tre­nin­ga bi tre­ba­lo da se od­no­si na ci­je­lo ti­je­lo (bi­lo kru­žni tre­ning, bi­lo po mi­šić­nim gru­pa­ma). Ne­ma smi­sla ra­di­ti “split” tre­ning i sva­ki tre­ning ra­di­ti dru­gu mi­šić­nu gru­pu jer bi od­mor iz­me­đu dvi­je mi­šić­ne gru­pe bio pre­ve­lik i čak bi i odr­ža­va­nje iz­o­sta­lo, a vri­je­me pro­ve­de­no u te­re­ta­ni bi bi­lo uza­lud po­tro­še­no – na­vo­di Lju­bi­či­će­va.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, oni ko­ji tri pu­ta to­kom sed­mi­ce tre­ni­ra­ju, že­le još da na­pre­du­ju. Za po­čet­ni­ke je osam sed­mi­ca ta­kvog vje­žba­nja sa­svim do­volj­no jer će pri­ka­za­ti vi­dljiv na­pre­dak. Ta­ko­đe, za do­bar na­pre­dak po­treb­na je i ade­kvat­na is­hra­na.

Ona je na­gla­si­la i to da je od­la­zak u te­re­ta­nu če­ti­ri pu­ta sed­mič­no ide­a­lan za vje­žba­če ko­ji su već na­pred­ni i ko­ji že­le da odr­že svo­ju mi­šić­nu ma­su, a ni­su u mo­guć­no­sti da tre­ni­ra­ju če­šće.

– Kad na ras­po­la­ga­nju ima­te če­ti­ri da­na u sed­mi­ci, ta­da su mo­guć­no­sti sla­ga­nja pro­gra­ma tre­nin­ga pu­no ve­će. Ja ni ov­dje ne bih pre­po­ru­či­la “split” tre­ning ti­pa: gru­di-bi­ceps, le­đa-tri­ceps, ra­me­na-sto­mak i no­ge, ka­ko naj­če­šće vi­đam po te­re­ta­na­ma. Sma­tram da bi­ste naj­ve­ći na­pre­dak sa če­ti­ri tre­nin­ga sed­mič­no ima­li ako bi po­dje­la mi­šić­nih gru­pa na tre­nin­ge bi­la, po da­ni­ma, ras­po­re­đe­na na gor­nji dio ti­je­la, do­nji dio ti­je­la i kar­di­o­tre­ning, po­ne­djelj­kom, utor­kom, četvrtkom i pet­kom – na­zna­či­la je Lju­bi­či­će­va.

Foto: glassrpske.com

Izvor: Glas Srpske

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close