Vijesti

Niko ne mari za unutrašnju organizaciju u institucijama BiH

SARAJEVO, BANJALUKA – Iako je prošlo više od pet godina otkako je Savjet ministara BiH svojom odlukom zadužio institucije BiH da u roku od godinu dana donesu pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, do danas veliki broj institucija nije uradio taj posao.

Revizija učinka na temu aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji pokazala je da je od 2013. godine do 2018. godine samo 19 institucija uradilo taj posao, iako je u obavezi da to uradi bilo 55 institucija Savjeta ministara BiH.

“Institucije Savjeta ministara BiH nisu bile dosljedne u poštivanju obaveza, što je rezultiralo neispunjavanjem svih dijelova procesa usklađivanja njihovih pravilnika. Pojedine institucije Savjeta ministara BiH dostavljale su samo određena radna mjesta, ne i cijeli pravilnik, kako je propisao Savjet ministara BiH”, naveli su revizori.

Inače, pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji, institucije BiH bile su dužne definisati organizaciju, djelatnosti i međusobne odnose kao i broj potrebnih radnih mjesta sa opisima šta koji izvršilac treba da radi i koje karakteristike treba da posjeduje da bi poslove uspješno radio.

U institucijama BiH zaposleno je 21.967 lica, od čega se 9.684 odnosi na profesionalna vojna lica, a 12.283 na državne službenike i ostale zaposlene. Zanimljivo je da prema opštim podacima o sistematizovanim radnim mjestima u institucijama BiH treba da radi 25.949 osoba, a trenutno u odnosu na sistematizovana radna mjesta popunjena su jedino rukovodeća mjesta, kojih ima 72. Od ukupno 115 sistematizovanih radnih mjesta za savjetnike, trenutno taj posao obavlja njih 92, dok su od predviđene 3.454 službeničke pozicije u institucijama BiH popunjena “tek” 2.382 mjesta.

Što se tiče rokova za usvajanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, problem, prema mišljenju revizora, predstavlja i to što Savjet ministara BiH nije hronološki na dnevni red sjednica stavljao pojedine pravilnike koji su mu pristizali.

“Prijedlozi pravilnika određenih institucija čekaju po nekoliko godina da budu razmatrani na sjednicama Savjeta ministara, dok pravilnici drugih institucija bivaju razmatrani i saglasnost dobijaju u veoma kratkom roku nakon što prijedlog pravilnika bude upućen Savjetu ministara BiH”, naveli su revizori.

Kao primjer u reviziji učinka navedeno je da je pravilnik Agencije za bezbjednost hrane BiH na saglasnost Savjeta ministara čekao 966 dana, dok je, recimo, Ministarstvo civilnih poslova saglasnost na pravilnik dobilo za svega sedam dana.

Najviše pravilnika o unutrašnjoj organizaciji usvojeno je tokom prošle godine, i to njih deset, dok, recimo, 2017. godine nije usvojen nijedan pravilnik.

“Uočene slabosti mogu uticati na odsustvo željenih efekata i realizaciju prvobitno utvrđenog cilja uspostavljanja racionalne i efikasne organizacije, a zbog kojeg je Savjet ministara BiH i donosio svoje odluke. Unutrašnja organizacija koja nije u skladu sa potrebama može kao posljedicu imati negativne uticaje koji se odražavaju kroz neopravdano uvećanu potrošnju budžetskih sredstava, ali se i negativno odraziti na realizaciju ciljeva i zadataka institucije”, zaključili su revizori.

  • 21.967 lica radi u institucijama BiH
  • 9.684 profesionalna vojna lica
  • 12.283 su državni službenici i ostali zaposleni
  • 25.949 osoba treba da radi u institucijama BiH
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close